Manşet 15.2.2017 18:39:19 1610 defa okundu

Munzur Özgür Aksın

Tunceli’de aralarında STK, siyasi parti ve bazı meslek örgütleriyle muhtarların da olduğu çok sayıda kurum ve kişi bir araya gelerek “Munzur Özgür Aksın Meclisi” kurdu. Munzur Vadisi Milli Parkında baraj ve HES yapılmaması için kurulan “Munzur Özgür Aksın Meclisi, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) toplantı salonunda konuya ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. TSO Başkanı Yusuf Cengiz, meclisin kuruluş amacını açıkladıktan sonra, Munzur Vadisi sınırları içerisinde toplam 4 baraj ve 6 HES projesinin yargı kararlarına rağmen hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Munzur Vadisi İçin Meclis Kuruldu

Tunceli’de “Munzur Özgür Aksın Meclisi” kuruldu. Bugün TSO Toplantı Salonunda bir araya gelen meclis üyeleri bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TSO Başkanı Yusuf Cengiz 2017 yılının Ocak ayında Munzur Vadisi Milli Parkında yapımı planlanan Konaktepe Barajı ve HES I-II için Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırma kararı alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Dersim’deki Munzur Vadisi, Baraj ve HES’ler ile yok edilmek isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde Dersim merkezde EMEK Örgütleri, meslek odaları, kanaat ve inanç önderleri, çiftçiler, su mücadelesi verenler, yaşam savunucuları, ekoloji hareketleri, muhtarlar, belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri, milletvekilleri ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelerek konuyu ülke ve dünya gündemine taşıma, yasal her türlü çalışmayı yapma ve hükûmet yetkilileri ile görüşme dahil çalışma ve girişimlerde bulunma kararı aldık.

Baraj ve HES Projelerinin bir an önce durdurulması konusunda siyasi nüans farkı gözetmeksizin bir arada durma, konuyu ülke ve dünya gündemine taşıma kararı aldık.

 

Amacımız; 1961 yılından bu yana ilimizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye çalışılan Baraj ve HES’lere karşı ilimizde yaşam ve hayatı savunmak, coğrafyamızı baraj bataklığından kurtarmaktır.

 

“4 Baraj ve 5 HES projesi bulunmaktadır”

Bakanlar Kurulu kararı ile 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilen Munzur Vadisi’nde yapımı kararlaştırılan toplam 4 Baraj ve 5 HES projesi bulunmaktadır. Bu projeler Bozkaya Barajı ve HES, Kaletepe Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II, Akyayık Barajı ve HES’tir. Anılan Baraj Projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi’ne karşı açılan davada, Danıştay 13. Dairesi’nin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile:

Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu… gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

 

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı yapılan itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 26.05.2011 tarih ve YD İtiraz No:2010/1147 sayılı kararında, Dairenin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin gerekçesine katılmakla birlikte, elektrik üretim lisansının verilebilmesi için Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun da aranması gerektiği hususu belirtilmişti.

Bu süreç içerisinde, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES projesi ile yapımına 1985 yılında tamamen kaçak başlanan ve 2003 yılında enerji üretimine alınan Mercan Reg. ve HES’e Çevre ve Orman Bakanlığı 10 ayrı üniversite tarafından hazırlanmış 9 ayrı rapora dayalı olarak Milli Parklar Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde 18.04.2011 tarihinde üstün kamu yararı kararı alarak izin vermişti.

 

İzin kararı sonrası, izin kararı dayanak yapılarak Bozkaya Barajı ve HES, Kaletepe Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve HES I- Konaktepe HES II, Akyayık Barajı ve HES, Mercan Reg. ve HES Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na işlenmiş ve anılan plan 06.07.2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmişti.

 

Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde toplam 4 Baraj ve 6 HES projesine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla 19.12.2011 tarihinde dava açılmıştı.

 

Davanın temyiz sürecinde, Danıştay 10. Dairesi 2014/247 E. sayılı dosyasında verdiği 06.11.2014 tarihli karar ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemez.” diyerek Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES Projesi ile Mercan Reg. HES Projesine Milli Parklar Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde verdiği izin kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

 

Tüm anılan Danıştay kararlarına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay kararlarını hiçe sayarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan en büyük Baraj Projesi durumundaki Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II Projesi’nin Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı’nı onaylamıştı.

 

İmar Planları’na karşı açılan dava, hali hazırda İdare Mahkemesi’nde devam etmekte olup dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı alınmıştır.

 

Hal böyleyken, 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve HES I-II için Acele Kamulaştırma Kararı alınmıştır.

 

Belirtmek gerekir ki, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ve Danıştay 10. Dairesi’nin Munzur kararları geçerliliklerini korumaktadır. Hal böyleyken, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci işletilmeden ve bu kapsamda Projenin çevresel etkileri analiz edilmeden Acele Kamulaştırma Kararı alınması hukuka çok açık şekilde aykırıdır.

 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre, Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken alanlardandır. Nitekim, Munzur Üniversitesi Senatosu da Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne önerilmesi/alınması için gerekli kriterleri taşıdığına dair bir rapor hazırlamıştır. Keza, Munzur Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit ve tescil edilmesi gereken bir alandır. Nitekim, Elâzığ Müze Müdürlüğü uzmanlarının anılan doğrultuda hazırlanmış raporu bulunmaktadır.

 

Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda 1.600 adet bitki türü saptanmış olup, bunlardan %18’i Munzur’a endemik türlerden oluşmaktadır.

 

Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alası dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Pars’ının Munzur Havzası’nda yaşadığına dair işaretler ve akademik tespitler bulunmaktadır.

 

Kısaca, Munzur Vadisi Milli Parkı flora ve fauna açısından eşsiz türlere sahip bir alan olup tabiat özellikleri ve güzellikleri ile de önemli bir sahadır.

Munzur Vadisi, bilim, muhafaza ve doğal güzellik açısından istisnai evrensel değeri olan oluşumları barındırdığı gibi tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerini de barındırmaktadır.

 

Munzur ve Pülümür Vadileri Türkiye ve Dünya ölçeğinde ekosistemler içermekte olup başta tarım, hayvancılık ve doğa sporları olmak üzere önemli bir potansiyele sahiptir. Bu değerler de, yaşadığımız Dünyanın zenginliğidir.

 

Munzur, Alevilik bakımından da bir inanç ve ibadet merkezidir. Yöre mitolojisinde önemli yer bulan Munzur’un Efsanevi bir yanı da bulunmaktadır. Ayrıca iki Vadide onlarca inanç yeri (Hızır Gölügöl, Nişange, Ulu Ağaç v.d. ) mevcut olup sürekli ziyaret edilmekte ve adaklar adanmaktadır.

 

Dünyada Baraj ve HES projelerine karşı yenilenebilir enerji kaynakları varken, ülkenin enerji ihtiyacının %1 nispetine dahi tekabül etmeyen bu barajların mahkeme kararlarına karşı ısrarla yapılmaya çalışılması hukuksuzluktur.

 

Dersimlilerin Türkiye’de ve Dünyada örgütlü bulundukları her yerde doğanın tahribatına neden olacak her türlü uygulamaya karşı mücadele edeceklerini belirtmek isteriz.

 

MUNZUR ÖZGÜR AKSIN MECLİSİ
1.Tunceli Barosu

2. Ticaret ve Sanayi Odası

3. Milletvekilleri                                

4. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

5. Şoförler Cemiyeti                         

6. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı

7.CHP                        

8. HDP                      

9.DBP            

10. EMEP      

11. ESP             

12. İHD

13. Dersim Dernekleri Federasyonu 

14. Dersim Alevi Dernekleri Federasyonu

15. Bedensel Engelliler Derneği

16. Katılan İl Genel Meclis Üyeleri (Merkez, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek, Mazgirt)

17. Katılan İlçe Belediye Başkanları(Pülümür-Nazımiye-Ovacık-Mazgirt-Hozat-Çemişgezek)

18. Alevi Dernekleri 

19. Muhtarlar  

20. Arıcılar Birliği

21. Mimar Ve Mühendisler Odası Temsilciliği

22. Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Odası Temsilciliği

23. Dersim Ekoloji Meclisi 

24. Kadın Dernekleri    

25. Munzur Koruma Kurulu

26. Basın 

27. İstanbul Dersim Araştırma Meclisi 

28. KESK Dönem Sözcüsü

29. Yol-İş 1-2 

30. Munzur Çevre Derneği

31.Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

32.Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi

 

İlçelerde kurulan Baraj karşıtı platformlar, Tunceli eski milletvekilleri, mecliste çevreye duyarlı olan milletvekilleri, büyük şehirlerde ve ülke dışında oluşturulacak platformlar da daha sonra sürece dahil edilecektir.”

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 11802
 Dün : 14054
 Toplam : 23856233
 Ip No : 54.159.94.253